Impressum

Address:

Nedri Spanstaal BV
NL 5928 PA Venlo - Groot Egtenrayseweg 13
Tel. +31 77 3877 477
e-mail: info@nedri.nl

CEO:
Erwin Streefland

Plaats van rechtbank:
Rechtbank Roermond Nederland

Algemene gebruiksvoorwaarden:
betreffende de internetaanbieding van Nedri Spanstaal BV

1. Toepassingsbereik/ geldigheid
Bij www.nedri.nl gaat het om de internetaanbieding van Nedri Spanstaal BV.
De navolgende algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor de toegang tot en het gebruik van de op deze website bereid gestelde inhoud. Zij gelden ook voor de middels een link aangeboden websites van met Nedri Spanstaal BV gelieerde ondernemingen.
Door de entree tot deze website verklaart de gebruiker in te stemmen met deze algemene gebruiksvoorwaarden.
Het is Nedri Spanstaal BV te allen tijde toegestaan de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen. Door het voortdurende gebruik van www.nedri.nl verklaart de gebruiker in te stemmen met deze veranderingen.

2. Gebruik van de inhoud
De via de website aangeboden inhoud is voor iedereen vrij toegankelijk en mag uitsluitend voor privé doeleinden gebruikt worden. Nedri Spanstaal BV behoudt zich het recht voor, de inhoud van www.nedri.nl willekeurig te beëindigen, uit te breiden of in te korten.

3. Garantieverklaring
3.1. Het gebruik van deze website geschiedt voor eigen risico. Nedri Spanstaal BV overneemt geen risico ervoor dat deze website, zowel als haar inhoud, altijd tot beschikking staat. Nedri Spanstaal BV overneemt in het bijzonder geen garantie voor het gebruik van de inhoud voor een bepaald doel, alsook niet voor het volledig vrij zijn van virussen noch voor een foutloze overdracht.

3.2. Voor andere, via een link ingestelde, of aangeboden inhouden en prestaties van niet tot Nedri behorende derden, neemt Nedri Spanstaal BV geen verantwoording. In deze verleent Nedri Spanstaal BV enkel en alleen de toegang. In zoverre een gebruiker met derden rechtsgebonden prestaties afsluit, bijvoorbeeld door de aankoop van waren of het volbrengen van dienstverleningen, is Nedri Spanstaal BV van deze overeenkomsten uitgesloten. Tegenover Nedri Spanstaal BV bestaan noch rechten noch plichten voortvloeiend uit dergelijke overeenkomsten.

3.3. Aansprakelijkheid uitsluiting
Voor schaden, onafhankelijk waaruit zij voortvloeien, is Nedri Spanstaal BV alleen aansprakelijk bij vooropzet of grove nalatigheid van haar medewerkers. Dit is van toepassing in het geval van het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen. Ook de aansprakelijkheid voor slordig veronachtzamen van plichten is uitgesloten in zover deze geen wezenlijk deel uitmaken van de overeenkomst. Vervangingskosten zijn tot de typische tevoren afzienbare hoogten begrensd. Voor zover aanspraak gemaakt wordt op prestaties van derden, niet tot de groep behorende ondernemingen, neemt Nedri Spanstaal BV geen verantwoordelijkheid voor de kwalitatieve of kwantitatieve beschikbaarheid.

3.4. Rechten op de inhoud
De verschillende rechten als bijvoorbeeld Copyrights, producent- of merkenrecht met betrekking tot de op deze website getoonde inhoud blijft bij Nedri Spanstaal BV. Het is uitdrukkelijk verboden informatie of merken van deze website te gebruiken, te kopiëren, te verwerken of verder te verwerken, te publiceren of te downloaden, tenzij het uitdrukkelijk volgens onze algemene gebruiksvoorwaarden toegestaan is.

3.5. Data bescherming
Nedri Spanstaal BV is verplicht alle persoonlijk gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming van persoonsgegevens te behandelen. Het is Nedri Spanstaal BV toegestaan, de medegedeelde persoonlijke gegevens van de gebruiker van deze website op te slaan en te gebruiken voor een afhandeling van het gebruik van de website, alsmede voor statistische verwerking. Het verder doorgeven van gegevens aan derden is verboden.

3.6. Slotbepalingen
Van toepassing is uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden. Van toepassing is Venlo. Enige plaats waar eventuele geschillen beslecht mogen worden in samenhang met deze bepalingen is de rechtbank in Roermond.
Indien een van de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden onwerkzaam wordt of worden, dan wordt de werkzaamheid van de overige gebruiksvoorwaarden hierdoor niet beïnvloed. Op de plaats van de onwerkzame bepaling, geldt die bepaling als maatstaf die de zin en bedoeling van de onwerkzame bepaling, het dichtst benadert. Eenzelfde geldt bij onvolledigheid van de gebruiksvoorwaarden.

Nedri Spanstaal BV
Groot Egtenrayseweg 13
5928 PA Venlo
Nederland

Januari 2023